ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν μέσα στο 2009.
Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 2 – 6 – 2015 , θα ολοκληρωθούν στις 19 – 6 – 2015 και θα γίνονται 8:00΄π.μ – 9:00΄πμ και 1:30΄μ.μ – 2:00΄μ.μ.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Πιστοποιητικό Γεννήσεως από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο το παιδί και έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο. Στο Πιστοποιητικό Γέννησης πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
2) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ). Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το “κατεβάσετε” από εδώ.
3)Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου από το οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τού παιδιού.(π.χ Λογαριασμός Δ.Ε.Η κ.λ.π)
5)Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.