Μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα δύνανται να ενταχθούν σε καθεστώς μόνιμης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την ένταξη των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κηδεμόνες υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021 στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας:

  1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  2. Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το σχολείο.